Podstawę prawną legalizującą stosowanie monitoringu wizyjnego wobec pracowników w sklepie znajdziemy w art. 222  Kodeksu pracy. W przypadku sklepów niewątpliwie stosowanie monitoringu wizyjnego uzasadnione jest zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia.

Każdy właściciel sklepu musi uczynić zadość wszelkim obowiązkom związanym ze stosowaniem monitoringu, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak również klientów sklepu mogących znaleźć się w obszarze monitorowania, o których piszemy w innych artykułach. Administrator danych powinien także dokonać uprzedniej analizy zasadności oraz celowości dokonania instalacji prezentujących publicznie rejestrowany obraz. Należy zbadać , czy taka instalacja nie będzie ingerowała nadmiernie w prywatność każdej z osób rejestrowanych, a przy tym nie będzie naruszać jej dóbr osobistych.

Sklep objęty monitoringiem musi być przede wszystkich oznaczony we właściwy sposób, o czym pisaliśmy w artykule dotyczącym obowiązków administratora związanych z realizacją obowiązku informacyjnego w zakresie stosowanego monitoringu wizyjnego:

Odnosząc się już bezpośrednio do postawionego na wstępie pytania, wskazać należy, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie regulują kwestii dotyczącej wyświetlania obrazu z monitoringu na terenie sklepu. Z całą stanowczością uznać jednak należy za niedopuszczalne odtwarzanie nagrań z monitoringu już zarejestrowanych wcześniej na monitorze widocznym dla klientów sklepu. Dane z nagrań z monitoringu muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób a możliwość odtwarzania nagrań powinna należeć do kompetencji wyłącznie osób upoważnionych przez administratora do przetwarzania danych z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego. Oznacza to, że dostęp do nagrań z monitoringu mogą mieć wyłącznie osoby do tego upoważnione przez pracodawcę tj. wybrani pracownicy.

Dokonując instalacji systemu monitoringu oraz wyświetlania obrazów należy uwzględnić także cel i przeznaczenie tego systemu. W pierwszej kolejności należy dążyć bowiem do takiego ustawienia monitorów wyświetlających rejestrowanych obraz, ażeby zamierzony cel mógł być osiągnięty (np. pracownik sklepu może dostrzec zdarzenia niepożądane i zareagować na nie), a z drugiej strony nie pozwalał na oglądanie przez klientów sklepu zachowań innych osób np. podczas zakupów.

Jeśli chodzi o wyświetlanie na ekranie w sklepie obrazu w czasie rzeczywistym, wydaje się , że nie ma ku temu przeszkód prawnych np. gdy wyświetlany obraz obejmuje wyłącznie tę część sklepu,  w której klienci wchodzą lub wychodzą w obszar sklepu, gdzie zachowania klientów rejestrowane są w sposób krótkotrwały, zaś w obszarze tym nie dokonują zakupów.

Niedopuszczalne jest jednak wyświetlanie na terenie sklepu obrazu z kamer obejmujących np. pomieszczenia socjalne, w których mogą przebywać pracownicy sklepu np. w trakcie przerwy – takie działanie bezsprzecznie naruszałoby ich prawo do prywatności a co za tym idzie, godziłoby w ich dobra osobiste. W tym miejscu warto przypomnieć, że o kwestiach związanych z możliwością stosowania monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach oraz palarniach pisaliśmy tu:

Podsumowując podkreślić należy, że w przypadku wyświetlania w sklepie na monitorze obrazu w czasie rzeczywistym, obejmującego tę cześć sklepu, w której robi się zakupy nie można mówić jeszcze o przetwarzaniu danych osobowych, o ile obraz nie jest utrwalany w postaci nagrań i następnie odtwarzany z opóźnieniem.

W pierwszej jednak kolejności należy skłonić się do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji dla ochrony danych osobowych (tzw. DPiA), z których może bowiem wynikać, że ingerencja w dane osobowe i poszanowanie dóbr klientów sklepu, w określonych obszarach doznaje naruszenia, a co powinno wówczas skłaniać administratora danych do podjęcia środków zaradczych np. inne umiejscowienie monitorów lub ustawienie kamer.

mec. Piotr Stankiewicz oraz mec. Konrad Czaplicki