Dedykowane szkolenia wewnętrzne

Prowadzimy w całej Polsce dedykowane szkolenia wewnętrzne w siedzibie klienta lub w innym uzgodnionym miejscu, indywidualnie dostosowując i uzgadniając z klientem każdorazowo program szkolenia. Udzielamy się również w szkoleniach otwartych i konferencjach organizowanych przez inne ośrodki szkoleniowe.

Szkolenia każdorazowo dostosowywane są do tematyki oraz branży i działalności klientów. Szkolimy również wybrane komórki lub jednostki organizacyjne np. HR, księgowość, pracowników ochrony, IT, Biura Obsługi Klientów, marketing, czy handlowców lub personel medyczny, audytorów lub compliance. Istnieje również możliwość prowadzenia zajęć w formie warsztatów, których wynikiem będzie wspólne opracowanie procedur, regulaminów, instrukcji, klauzul. Zdarzało nam się również prowadzić szkolenia dedykowane dla jednej wskazanej przez klienta osoby np. IOD, Prezesa Zarządu, Dyrektora IT etc.

W zależności od potrzeb, dedykowane szkolenia wewnętrzne dla pracowników klienta, mogą obejmować w szczególności poniższe obszary:

 • ochrony danych osobowych, w tym wymogi RODO, a także wdrożone u klienta procedury, które pracownicy zobowiązani są stosować
 • tajemnicy przedsiębiorstwa
 • tajemnicy pracodawcy
 • tajemnicy bankowej
 • tajemnicy ubezpieczeniowej
 • tajemnicy lekarskiej
 • poufności informacji o stanie zdrowia pacjenta ujętej w dokumentacji medycznej
 • poufności dot. „know how” w tym informacji dot. utworów
 • poufności informacji przekazywanych przez strony na etapie negocjacji warunków współpracy
 • obowiązków wynikających z ochrony sygnalistów oraz procedur zgłaszania nieprawidłowości zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 • i inne

W zależności od potrzeb i ilości zagadnień do omówienia, szkolenia mogą trwać ok. kilku godzin do kilku dni. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej w Państwa siedzibach.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania oferty usług szkoleniowych.