Dostosowanie do wymogów RODO / Wdrożenie RODO

Zgodnie z uchwalonym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.  RODO – ogólne rozporządzenia o ochronie danych -GDPR), które z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie i zastąpiło ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych osobowych, który dalej przetwarzać będzie  dane osobowe, powinien wypełnić wszelkie wymogi wynikające z w/w aktu prawnego.

Parlament Europejski przewidział dwu letni okres na dostosowanie systemów ochrony danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych przez administratorów danych do nowych wytycznych wynikających z powyższego ogólnego Rozporządzenia PE i R tzw. GDPR (RODO). Zgodnie z art. 99 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, tj. 25 maja 2018 r.

W ramach świadczonej przez „CKC SOLUTION” usługi, zostanie przeprowadzony u Państwa pełen audyt początkowy (tzw. audyt otwarcia), którego wynikiem będzie raport wskazujący obszary (nieprawidłowości) które należy zmienić, wraz ze wskazaniem priorytetów (tj. które z nich należy naprawić w pierwszej kolejności), a następnie rozpocznie się etap wdrożeniowy, w ramach którego zostaną opracowane niezbędne dokumenty oraz udzielona pomoc doradcza w prawidłowym wdrożeniu wymogów RODO oraz usunięciu stwierdzonych w raporcie nieprawidłowości. Wdrożenie będzie prowadzone w ramach zasady „ewolucji” a nie „rewolucji”, tak ażeby minimalizować koszty, jakie musi ponieść administrator danych w celu osiągnięcia stanu zgodności z RODO w procesach przetwarzania przez niego danych osobowych.

W zależności od zapotrzebowania klienta oferta może obejmować również przeprowadzenie dedykowanych szkoleń wewnętrznych dla pracowników administratora danych osobowych, w ramach których omówione zostaną wymogi RODO, a także wdrożone procedury, które pracownicy zobowiązani są stosować. Szkolenie może być prowadzone w siedzibie klienta lub w innym uzgodnionym miejscu.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółowej oferty na usługę dostosowania administratora danych osobowych do wymogów RODO (GDPR).