Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przywiązując ogromną wagę do transparentności przetwarzania oraz ochrony Państwa danych osobowych  zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją 

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Z chwilą przesłania do Nas korespondencji lub wykonania połączenia telefonicznego i podania danych osobowych, administratorem danych, zawartych w tej korespondencji (poczta tradycyjna, e-mail) lub przekazanych przez telefon będzie „CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki z siedzibą w Ząbkach k. Warszawy (kod pocztowy 05-091), przy ul. Kruczej 5B oraz w Warszawie przy ul. Mlądzkiej 8 lok 6 (kod pocztowy 04-136 Warszawa).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania bieżącej korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na treść przesłanej wiadomości, ustosunkowania się do złożonych wniosków i pytań oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.1 lit.f RODO).
  • W przypadku gdy skierujesz do nas zapytanie ofertowe, Twoje dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych tj. przedstawienia dedykowanej oferty i ewentualnego doprowadzenia do zawarcia umowy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.1 lit.f RODO), jak również jest zgodne z (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  • Każdy z naszych prawników może również przetwarzać Twoje dane w związku z ewentualnym udzieleniem Ci porady prawnej lub zrealizowania zmówionej u nas usługi, wówczas będziemy Twoje dane przetwarzać w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • W przypadku gdy reprezentujesz podmiot trzeci, Twoje dane będziemy przetwarzać w celu zidentyfikowania osoby uprawnionej do reprezentacji i zaciągania zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO).
  • W przypadku gdy przesłałeś/łaś nam swoją aplikację w związku z trwającym naborem, będziemy Twoje dane osobowe przetwarzać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jest to nasz prawnie uzasadniany interes art. 6 ust.1 lit.f) RODO, ale także podstawa i zakres przetwarzania Twoich danych został wskazany w art.22(1) Kodeksu Pracy. Jeśli w przesłanej nam aplikacji zawarte zostały dane wrażliwe, np. o stopniu niepełnosprawności, stanie zdrowia lub zostały przekazane nam inne dane w zakresie szerszym niż wskazany w art. 22(1) K.P. , wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych będzie zgoda jaką nam udzielisz na przetwarzanie Twoich danych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
  • W przypadku gdy przesłałeś/łaś nam swoją aplikację bez związku z trwającymi naborami lub gdy żaden nabór do pracy/ współpracy nie trwał, usuniemy Twoje dane chyba, że załączysz do przesyłanej aplikacji swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Zachowamy wówczas Twoje dane i będziemy je przetwarzać w celu uwzględnienia Twojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych, które będziemy prowadzić.
  • Jeśli zawarłeś z nami umowę lub reprezentowałeś podmiot który taką umowę zawarł, będziemy Twoje dane osobowe przetwarzać również w celu zrealizowania wymogów ustawy o rachunkowości oraz właściwych przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  • Jeśli w wyniku Twoich działań doszło po naszej stronie do powstania szkody lub niewłaściwie wywiązałeś się z zawartej z nami umowy, możemy również przetwarzać Twoje dane w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, jaki jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust.1 lit.f) RODO).

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach przewidzianych w RODO, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego . Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo na warunkach art. 20 RODO do przeniesienia danych do innego administratora danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku, gdy wyraziłeś/łaś zgodę na przetwarzanie przez Nas danych, przysługuje Ci prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podejmowane przez nas. na podstawie wyrażonej przeze Ciebie zgody działania.

Czy muszę podawać dane?

W zdecydowanej większości przypadków dla których będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne dla realizacji celów wskazanych powyżej. Wyjątkiem jest poniższy przypadek przetwarzania, gdzie istnieje obowiązek podania danych osobowych wynikający z przepisów prawa:

  • Rozliczenia zawartej z nami umowy z uwagi na przepisy prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe z chwilą zakończenia z nami korespondencji zostaną usunięte nie później niż po roku licząc od dnia ostatniej wymiany korespondencji, chyba że przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z realizowaniem dla Ciebie usług bądź realizowaniem usług na rzecz Twojego pracodawcy bądź podmiotu który reprezentujesz, wówczas będziemy te dane przetwarzać przez czas obowiązywania umowy będącej podstawą naszej współpracy z Tobą bądź z tym podmiotem trzecim. Po rozwiązaniu umowy Twoje dane mogą być również przetwarzane przez 5 lat do końca roku obrachunkowego (maksymalnie prawie 6 lat) po zamknięciu i rozliczeniu usługi zrealizowanej na podstawie zawartej z nami umowy, z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, które obligują nas do przechowywania dokumentacji rachunkowej.

W przypadku niewywiązania się z zobowiązań umownych wynikających z zawartej z nami umowy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do  dochodzenia roszeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli aplikujesz w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia wyników naboru. Jeśli wyraziłeś/łaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla przyszłych procesów rekrutacyjnych będziemy przetwarzać Twoje dane, w tych celach, dopóki nie wycofasz swojej zgody, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.

Komu będziemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępniane innym podmiotom gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to nasz prawnie uzasadniony interes bądź podmiotu trzeciego lub gdy wyrazisz na to dobrowolną zgodę. Ponadto, Twoje dane mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym nasze działania takim jak serwisanci i dostawcy systemów informatycznych oraz innych rozwiązań IT, w tym deweloperzy naszej strony internetowej, nasi podwykonawcy w tym inne kancelarie prawne, firmy audytorskie , operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, biura rachunkowe. Będziemy ujawniać w/w podmiotom dane osobowe zawsze z poszanowaniem ich bezpieczeństwa nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Będziemy wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na naszą rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.  „CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych stosując odpowiednie środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia poufności tych danych.

W jaki sposób możesz się z nami kontaktować?

Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących Ci praw powyżej wskazanych, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres:

„CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna , ul. Mlądzka 8 lok. 6, Warszawa (kod 04-136)

lub elektronicznie

e-mail: kancelaria@ckcsolution.com.pl

Jak długo będziemy rozpatrywać skierowane do nas zapytanie związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W przypadku skierowania do nas korespondencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzielimy odpowiedzi w terminie miesiąca. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam przekażesz termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy, wówczas poinformujemy Cię w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

Czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy pomocy automatów decyzyjnych i czy będziemy Cię profilować?

Przywiązujemy ogromną wagę do poszanowania prywatności , z tych też względów nie stosujemy narzędzi profilujących osoby. Więcej o tym możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności. Możemy w trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych posiłkować się narzędziami automatycznymi w procesach przetwarzania Twoich danych lecz nie stosujemy narzędzi opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Czy będziemy transferować Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże wówczas zanim skorzystamy z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, zawrzemy z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO bądź skorzystamy z innej podstawy prawnej przewidzianej w RODO dla takiego transferu danych. W każdej chwili masz możliwość żądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

.