Tworzenie Procedur Ochrony Sygnalistów/ Polityki Informowania O Nieprawidłowościach/ Whistleblowing Policy

Minęły już lata od przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, na podstawie której wiele podmiotów jest obowiązanych do wdrożenia tzw. procedur ochrony sygnalisty (tzw. whistleblowing policy). Obecnie trwają także prace nad przygotowaniem i uchwaleniem polskiej ustawy dostosowującej ww. wymogi do polskiego porządku prawnego.

Podstawowym obowiązkiem wynikającym w ww. aktów prawnych jest zapewnienie wdrożenia procedur w organizacjach regulujących zasady informowania o nieprawidłowościach. Niewątpliwym wyzwaniem dla każdej organizacji jest także ochrona osób zgłaszających owe nieprawidłowości jaką każda organizacja zobowiązana jest zapewnić oraz uregulowanie zasad postępowania w takich przypadkach w zgodzie z RODO. Skuteczne wdrożenie procedur ochrony sygnalistów oraz zgłaszania nieprawidłowości powinno być zwieńczone także szkoleniem wszystkich pracowników, gdyż każdego z nich taka procedura dotyczy. Szkolenie jest także wymogiem wynikającym z ww. aktów prawnych, które organizacja powinna zapewnić oraz cyklicznie powtarzać.

Do usług jakie możemy Państwu zaoferować należą:

  • Przygotowanie procedur w zgodzie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz z przepisami ustawy krajowej oraz w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.  RODO);
  • Doradztwo w prawidłowej implementacji ww. procedur w Państwa organizacji, w szczególności z uwzględnieniem innych procedur i polityk już obowiązujących np. w zgodzie z normami ISO które u Państwa są stosowane;
  • Przygotowanie ww. procedur według standardu ISO 37002:2021 , a więc niedawno przyjętej normy dedykowanej ochronie sygnalistów, co gwarantuje że procedury te będą przygotowane według najlepszych praktyk.
  • Pomoc i doradztwo w zaprojektowaniu w prawidłowy sposób kanałów zgłaszania naruszeń tak ażeby faktycznie zapewniały ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym pracownikom;
  • Zespół naszych specjalistów, może także prowadzić dla Państwa rejestry zgłoszeń oraz sporządzać cyklicznie sprawozdania zgodnie z ww. aktami prawnymi;
  • W ramach usługi możecie także Państwo zlecić dedykowanym przez nas ekspertom uczestniczenie w pracach komisji rozpatrującym owe zgłoszenia od sygnalistów, którzy zapewnią Państwu stosowne doradztwo prawne w tym zakresie.
  • Przeprowadzenie w Państwa organizacji dedykowanych szkoleń dla wszystkich pracowników. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej w Państwa siedzibach;
  • Możemy także zaoferować Państwu usługę powierzenia nam stałego monitorowania, okresowych przeglądów i oceny procedur wewnętrznych już wdrożonych w przypadku nowelizacji przepisów.

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią w celu poznania dedykowanej oferty usług, które możemy dla Państwa zrealizować.