Audyt bezpieczeństwa informacji

Dokładnie weryfikujemy (sprawdzamy) prawidłowość działania systemu ochrony informacji, w tym również na zgodność z normą ISO 27001, wskazując obszary wymagające naprawy.

Audyt bezpieczeństwa informacji jest najszerszym z możliwych audytów świadczonych przez nas, albowiem w ramach niego weryfikowane są obszary, w których odbywa się przetwarzanie wszelkich informacji, które podmiot audytowany chce utrzymać w poufności, lub które powinien chronić przed dostępem osób nieuprawnionych lub utratą czy zniszczeniem nośników tych informacji. Do powyżej wymienionych informacji zaliczyć można m.in. dane osobowe, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa („know how”), tajemnicę pracodawcy, czy też inne rodzaje informacji poufnych, które nie powinny być ogólnodostępne, w tym tajemnice sektorowe, zawodowe czy branżowe.

Audyt ma na celu przede wszystkim ukazanie podmiotowi audytowanemu newralgicznych obszarów oraz luk w systemie bezpieczeństwa, ze wskazaniem zaleceń naprawczych. W ramach sprawdzeń oceniane są zarówno dokumenty, środki bezpieczeństwa jak i zwyczaje oraz wiedza personelu.

Sprawdzane jest również zapewnienie ciągłości działania w zakresie utrzymania lub odtworzenia informacji dostępnych w podmiocie audytowanym na wypadek wystąpienia incydentu.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania oferty na usługę audytu bezpieczeństwa informacji.