KOMENTARZ DO SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DALEJ JAKO USTAWA O KORONAWIRUSIE)

Z treści uzasadnienia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o koronawirusie wynika, że celem tego projektu jest wprowadzenie narzędzi, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki epidemii dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla mikroprzedsiebiorców i...