GRECJA

Grecki organ nadzorczy w październiku 2019 r. nałożył karę administracyjną w wysokości 20.000 EURO na firmę telekomunikacyjną za naruszenie art. 21 RODO. Ukarany podmiot nie odpowiadał bowiem na sprzeciwy zgłaszane przez osoby, które otrzymywały od ww. firmy telefony z ofertami reklamowymi. Podmiot ten nie uszanował zatem prawa sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

HISZAPANIA

Hiszpański organ nadzorczy w dniu 03 lutego 2020 r. nałożył dwie kary administracyjne za naruszenia art. 21 RODO. Pierwsza z kar w wysokości 20.000 EURO została nałożona na spółkę lotniczą, która pomimo żądania klienta o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i usunięcie danych, w dalszym ciągu wysyłała podmiotowi danych korespondencję mailową. Druga z kar została nałożona na inną spółkę i opiewała na kwotę 6.670 EURO. Ukarany podmiot, pomimo wnoszonych sprzeciwów, wielokrotnie wysyłał oferty reklamowe do osób, które wniosły sprzeciw w trybie art. 21 RODO. Na wysokość kar w obu przypadkach wpływ miało również naruszenie art. 5 i 6 RODO.

NIEMCY

Niemiecki organ nadzorczy nałożył na spółkę dostarczającą żywność i oferująca usługi zamawiania jedzenia on-line karę administracyjną w wysokości 195.407 EURO za naruszenie art. 21 RODO i innych. Według ustaleń organu nadzorczego ukarany podmiot nie usunął kont byłych klientów w dziesięciu przypadkach, mimo że osoby, których dane dotyczą, nie działały przez lata na platformie usług dostawczych firmy. Ponadto, ośmiu byłych klientów skarżyło się na niechciane e-maile reklamowe od firmy. Podmiot danych, który wyraźnie sprzeciwił się wykorzystaniu jego danych do celów reklamowych, otrzymał jednak 15 kolejnych e-maili z ofertą reklamową. W kolejnych pięciu przypadkach firma nie dostarczyła osobom, których dane dotyczą, wymaganych informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych.