Sposób zabezpieczenia nagrań z monitoringu nie został uregulowany w polskich przepisach – przepisy sektorowe nie odnoszą się bowiem w żaden sposób do tego zagadnienia, również Wytyczne 3/2019 Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia video przyjęte w dniu  dnia 10 lipca 2019 r. nie odpowiadają na to pytanie, zatem wskazówek dotyczących zabezpieczenia nagrań z monitoringu należy szukać bezpośrednio w RODO i rekomendacjach organu nadzorczego.

Z rozdziału IV RODO (art. 24 i następne) wynika, że administrator danych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Takie zapisy są bardzo nieostre i w zasadzie nie dają nam jednoznacznej odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie, co oznacza że administrator sam wybiera odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dla nagrań z monitoringu, aby nie doszło do naruszenia przetwarzanych w ten sposób danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swoich wskazówkach dotyczących stosowania monitoringu wizyjnego z czerwca 2018 r. wskazał, ze w szczególności powinno się zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przykładowo zarejestrowany obraz z monitoringu można przechowywać w metalowej szafie zamykanej na klucz lub innym „bezpiecznym” miejscu.

Każda osoba mająca dostęp do nagrań z monitoringu musi dysponować ważnym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych w ramach procesu związanego z przetwarzaniem danych osobowych z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz lub obraz i dźwięk.

Ponadto osoby, które zostaną upoważnione do dostępu do systemów monitoringu, mają obowiązek zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz tych, dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania tych systemów. Według PUODO ważne jest, aby osoba upoważniona do przetwarzania danych, nie mogła wykorzystywać ich na swoją rzecz i w innych celach, np. opublikowania w Internecie. Wówczas podmiot danych może dochodzić swych praw przed  organem nadzorczym albo sądem cywilnym.

W tym miejscu wskazać należy, że z art. 2 ust. 2 lit. c  RODO wynika, że RODO nie znajduje zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowych charakterze. Oznacza to, że na właścicielu mieszkania lub domu jednorodzinnego nie spoczywają obowiązki wynikające z RODO, a związane ze stosowaniem środków technicznych i organizacyjnych zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez stosowany przez niego system monitoringu. Logicznym jest jednak należyte zabezpieczenie nagrań , gdyż mogą stanowić cenny dowód w sprawie.

mec. Piotr Stankiewicz