GIODO  po przeprowadzeniu kontroli u komorników, z której wynikało, że pozyskują „masowo” (nadmiarowo) dane z rejestru PESEL,  przeprowadził również kontrolę rejestru PESEL prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji. Kontrola przeprowadzona w Ministerstwie wykazała, że Minister Cyfryzacji – jako administrator danych przetwarzanych w rejestrze PESEL – naruszył przepisy o ochronie danych osobowych, poprzez (cyt.):”

 • brak procedur określających sposób postępowania w razie wystąpienia incydentu związanego z ochroną danych osobowych,
 • przyznawanie jednemu użytkownikowi więcej niż jednej karty z certyfikatem umożliwiającym dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych,
 • brak w aplikacji, za pośrednictwem której realizowany jest dostęp do rejestru PESEL, funkcjonalności umożliwiającej wskazanie uzasadnienia dla dokonywanego sprawdzenia danych w rejestrze PESEL,
 • niewdrożenie oprogramowania służącego do analizy logów systemowych, w tym operacji dokonywanych przez użytkowników, którym przyznany został dostęp do rejestru PESEL.”

Z powyższych kontroli wynika, że nawet uprawnione przez przepisy prawa podmioty, mają „zapędy”, żeby wiedzieć więcej o obywatelach, zaś minister, w żaden sposób nie ogranicza im możliwości ściągania danych  z rejestru PESEL. Co więcej systemy informatyczne, nawet nie pytają o uzasadnienie dla ściągnięcia tak dużej liczby rekordów (danych) przez użytkownika odpytującego bazę.

Poniżej cytujemy stanowisko GIODO:

„Kontrola przeprowadzona przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w Ministerstwie Cyfryzacji wykazała, że Minister Cyfryzacji – jako administrator danych przetwarzanych w rejestrze PESEL – naruszył przepisy o ochronie danych osobowych, poprzez:

 • brak procedur określających sposób postępowania w razie wystąpienia incydentu związanego z ochroną danych osobowych,
 • przyznawanie jednemu użytkownikowi więcej niż jednej karty z certyfikatem umożliwiającym dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych,
 • brak w aplikacji, za pośrednictwem której realizowany jest dostęp do rejestru PESEL, funkcjonalności umożliwiającej wskazanie uzasadnienia dla dokonywanego sprawdzenia danych w rejestrze PESEL,
 • niewdrożenie oprogramowania służącego do analizy logów systemowych, w tym operacji dokonywanych przez użytkowników, którym przyznany został dostęp do rejestru PESEL.

Braki wykryte przez GIODO podczas kontroli w lutym 2017 r. stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych Polaków przetwarzanych w rejestrze PESEL. Umożliwiają bowiem użytkownikom, którzy otrzymali dostęp do rejestru, masowe pozyskiwanie danych w sposób w zasadzie niekontrolowany, gdyż nie jest wymagane podanie uzasadnienia zbierania danych. Prowadzi to do pozyskiwania informacji nadmiarowych, nie zawsze niezbędnych do realizacji celu, w jakim są pobierane. Dodatkowo Minister Cyfryzacji – jako administrator danych – przyznając kilka kart dostępu jednemu użytkownikowi oraz nie analizując systemowych logów dostępu do rejestru, nie ma możliwości ustalenia, kto i w jakim celu pozyskuje dane.

O problemach tych GIODO poinformował Ministra Cyfryzacji po raz pierwszy już w marcu 2017 r. Ministerstwo w wyjaśnieniach nadsyłanych w odpowiedzi na pisma GIODO deklarowało usunięcie tych uchybień, lecz w bardzo odległych terminach, na co GIODO nie mógł się zgodzić. W związku z tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w trosce o jak najszybsze zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa danych obywateli, wydał 12 września 2017 r. decyzję nakazującą:

 • opracowanie i wdrożenie do 31 grudnia 2017 r. procedur postępowania w razie wystąpienia incydentu związanego z ochroną danych osobowych przetwarzanych w ramach rejestru PESEL,
 • zapewnienie do 30 września 2017 r., aby jednemu użytkownikowi nie mogła zostać wydana więcej niż jedna karta z certyfikatem umożliwiającym dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych,
 • modyfikację aplikacji dostępowej do rejestru PESEL do 31 marca 2018 r. w taki sposób, aby umożliwiała ona podanie uzasadnienia dla dokonywanego sprawdzenia danych w rejestrze PESEL,
 • wdrożenie do 31 grudnia 2017 r. oprogramowania służącego do analizy logów systemowych, w tym operacji dokonywanych przez użytkowników, którym przyznany został dostęp do rejestru PESEL.

Inspekcja przeprowadzona w Ministerstwie Cyfryzacji była następstwem wcześniejszych kontroli w kancelariach i izbach komorników sądowych, u których stwierdzono masowe pobieranie danych z rejestru PESEL. Wprawdzie, jak ustalono, nie doszło wówczas do udostępnienia danych z rejestru PESEL osobom nieuprawnionym, ale dane były zbierane nadmiarowo, bez uzasadnienia. Żeby sprawdzić dlaczego to jest możliwe, konieczne było przeprowadzenie kontroli w resorcie cyfryzacji, który administruje rejestrem PESEL.”

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/pl/1520301/10145

Treść pełnej decyzji GIODO z dnia 12 września 2017 r. DIS/DEC-1110/17/68986 dostępna jest tutaj