Do Prezesa UODO wpłynęła skarga małżonków oraz ich małoletnich dzieci na udostępnienie ich danych osobowych: w zakresie imion, nazwisk, adresu zamieszkania, dat urodzenia, numerów PESEL oraz informacji dotyczących stanu zdrowia dzieci przez przychodnię na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS).

W treści skargi skarżący wskazali, że przychodnia udostępniła na rzecz PPIS dane osobowe ich oraz dzieci bez zgody i podstawy prawnej oraz zażądali dostosowania operacji przetwarzania danych osobowych do przepisów o ochronie danych osobowych oraz wprowadzenia zakazu przetwarzania wskazanych danych, w tym zakazu do przekazywania danych innym instytucjom, bez przesłanek prawnych.  

W toku postępowania administracyjnego organ ustalił, że skarżący nie zrealizowali w stosunku do swoich małoletnich dzieci obowiązkowych szczepień ochronnych w związku z czym przychodnia sprawująca „pieczę” nad zdrowiem małoletnich dzieci skarżących, realizując swój obowiązek prawny udostępniła wskazane na wstępie dane osobowego Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

PUODO nie uwzględnił wniosku skarżących i wskazał, że:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ppkt b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zabieganiu oraz zwalczaniu zakażenia i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570), dalej: u.z.z., osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są zobowiązane na zasadach określonych w tej ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym. W przypadku osoby bez pełnej zdolności do czynności prawnych, odpowiedzialność za spełnienie tego obowiązku ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę lub faktyczną opiekę nad osobą małoletnią lub bezradną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późń. zm.). Co więcej, art. 5 ust. 1 pkt 4 u.z.z. zobowiązuje osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do udzielania danych osobowych i informacji między innymi organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które są niezbędne do prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi, zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych oraz informacji niezbędnych do realizacji obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 u.z.z.

Prezes UODO wskazał, że przychodnie mają obowiązek przygotowywania sprawozdań dotyczących przeprowadzonych szczepień ochronnych i sporządzenia imiennego wykazu osób, które się od szczepień ochronnych uchylają, by umożliwić Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem tego obowiązku oraz jego efektywną egzekucję. Podkreślił również, że przestrzeganie ustawowego obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 1 ppkt b u.z.z., jak również udzielenie informacji dotyczących jego realizacji zabezpieczone zostało przymusem administracyjnym, powołując się przy tym na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2013 r. wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 7/13.

Wskazać zatem należy, że mimo, iż mamy w przedmiotowym przypadku do czynienia z danymi osobowymi dot. zdrowia dzieci, to istnieje podstawa prawna, która pozwala na udostępnienie danych osobowych do konkretnych podmiotów, w tym przypadku do Państwowej Inspekcji Sanitarnej bez konieczności pobierania zgody od osoby której dane dotyczą, a w tym konkretnym stanie faktycznym od jego opiekuna prawnego (rodzica). Przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne  do celów profilaktyki zdrowotnej  oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Dane osobowe rodziców w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania zostały udostępnione przez przychodnię na rzecz PPIS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dane ich małoletnich dzieci w zakresie informacji o niewykonanych szczepieniach na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h oraz i RODO, co w obu przypadkach należy uznać za adekwatne i celowe w świetle obowiązku nadzorczego pełnionego przez PPIS.

Decyzja Prezesa UODO z 17 czerwca 2019 r. (sygn. ZSZZS.440.50.2018) https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSZZS.440.50.2019