„W kontekście kryzysu zdrowotnego związanego z koronawirusem zarówno osoby fizyczne, jak i francuscy przedsiębiorcy zastanawiają się, jakie środki należy wprowadzić w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz jakie dane osobowe można przetwarzać w związku z ograniczaniem rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19, w szczególności jakie dane dotyczące zdrowia mogą być przetwarzane przez pracodawców.

W związku z powyższym CNIL wskazuje na kilka zasad, które należy respektować. CNIL otrzymuje liczne zapytania dotyczące możliwości gromadzenia danych osobowych pracowników, agentów lub gości zakładu pracy, w tym danych dotyczących podróży i udziału w wydarzeniach, które mogą należeć do sfery prywatnej, w celu ustalenia, czy te osoby mogą zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Co jest zabronione?

Każdy z nas musi wdrożyć środki dostosowane do sytuacji, takie jak ograniczenie podróży i spotkań oraz przestrzeganie zasad higieny. Pracodawcy nie mogą podjąć środków, które mogłyby naruszać prywatność osób, w szczególności poprzez gromadzenie danych zdrowotnych, które wykraczałyby poza przetwarzanie danych koniecznych do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, w szczególności danych o zdrowiu. Dane te podlegają w rzeczywistości bardzo szczególnej ochronie, zarówno na mocy RODO, jak i przepisów Kodeksu Zdrowia Publicznego. Na przykład pracodawcy muszą powstrzymać się od gromadzenia w sposób systematyczny i uogólniony, lub poprzez indywidualne zapytania i prośby, informacji dotyczących możliwych objawów przedstawionych przez pracownika, agenta czy ich bliskich. Dlatego nie jest możliwe wdrożenie na przykład:

  • obowiązkowych odczytów temperatury ciała każdego pracownika, agenta czy gościa,
  • zbioru kart zdrowia lub kwestionariuszy od wszystkich pracowników i agentów.

Co można zrobić?

Pracodawca jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i agentów zgodnie z Kodeksem pracy i aktami prawnymi dotyczącymi służby publicznej. W związku z tym, obowiązany jest wdrażać działania mające na celu zapobieganie ryzykom zawodowym. Ponadto, obowiązany jest dostarczać informacje oraz przeprowadzać szkolenia edukacyjne oraz wdrażać odpowiednie środki w celu dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz agentów. W tym celu pracodawca może i powinien:

  • edukować i zapraszać swoich pracowników do indywidualnego przekazywania informacji zwrotnych ich dotyczących w związku z możliwym zarażeniem, wobec niego lub właściwych organów ds. zdrowia;
  • ułatwiać transmisję informacji, o których mowa powyżej, ustanawiając w razie potrzeby dedykowane ku temu kanały;
  • promować metody pracy na odległość i zachęcać do poddawania się badaniom medycznym.

W przypadku przekazania pracodawcy informacji o stanie zdrowia przez pracownika w związku z potencjalnym zarażaniem Covid-19 pracodawca może:

  • odnotować w rejestrze datę zgłoszenia oraz tożsamość osoby podejrzanej o zarażenie;
  • podjąć środki organizacyjne tj. zamknięcie zakładu pracy, wprowadzenie telepracy, skierowanie na wizytę u lekarza medycyny pracy itp.)

Dzięki powyższym działaniom pracodawca będzie mógł przekazać organom ochrony zdrowia informacje niezbędne do objęcia ewentualną opieką zdrowotną lub medyczną osoby potencjalnie zarażonej.

CNIL stoi na stanowisku, że można  wzywać przedsiębiorców do ustanowienia tzw.  „planu ciągłości działania”, który ma na celu utrzymanie podstawowej działalności organizacji. Plan ten musi w szczególności przewidywać wszystkie środki mające na celu ochronę bezpieczeństwa pracowników, identyfikację niezbędnych działań, które należy utrzymać, a także osób niezbędnych do dalszego świadczenia usług.

Każdy pracownik oraz agent musi ze swojej strony wdrożyć wszelkie środki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych osób zgodnie z zapisami Kodeksu pracy tj. musi poinformować swojego pracodawcę w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem. Dane dotyczące zdrowia mogą być jednakże gromadzone przez organy ds. zdrowia, wykwalifikowane do podjęcia środków odpowiednich do sytuacji. Ocena i gromadzenie informacji dotyczących objawów koronawirusa oraz informacji o niedawnym przemieszczaniu się niektórych osób jest obowiązkiem organów publicznych.

Sytuacja  wymaga od wszystkich zachowania szczególnej czujności, dlatego CNIL zachęca zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorców do przestrzegania zaleceń organów ds. zdrowia i do gromadzenia danych na temat zdrowia, które zostały zażądane przez właściwe organy państwowe. „

mec. Piotr Stankiewicz (tłumaczenie i opracowanie)