Dotychczas tylko organy nadzorcze dwóch państw członkowskich zdecydowały się nałożyć kary za naruszenie art. 37 RODO w związku z niewypełnieniem obowiązku powołania inspektora ochrony danych.

AUSTRIA

Pierwsza z kar została nałożona w sierpniu 2018 r. przez austriacki organ nadzorczy na firmę z branży medycznej i opiewała na kwotę 50 000 EURO, przy czym na wymiar nałożonej kary wpływ miało również naruszenie związane z nienależytym wypełnieniem obowiązków informacyjnych przez ukarany podmiot.

NIEMCY

Druga kara została nałożona w grudniu 2019 r. przez niemiecki organ nadzorczy. Kara administracyjna w wysokości 10 000 EURO została nałożona na Rapidata GmbH. Jest to wiodąca na rynku niemieckim firma zajmująca się dostawą Internetu. Na rozmiar kary, zgodnie ze stanowiskiem organu nadzorczego wpływ miała okoliczność tego rodzaju, że organ kilkukrotnie wzywał ukarany podmiot do wywiązania się z obowiązku prawnego określonego w art. 37 RODO, przy czym wezwania pozostały bez odpowiedzi.