CZECHY

Czeski organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 194 EURO na czeską organizacją działającą pro publico bono, która odmówiła interesantowi dostępu do przetwarzanych przez nią danych osobowych interesanta. Organ wskazał, że grzywna w wysokości 194 EURO jest symboliczna z uwagi na profil prowadzonej przez ukarany podmiot działalności. Organizacja jak słusznie wskazał organ naruszyła art. 15 RODO.

W innej sprawie czeski organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 776 EURO na firmę, która na żądanie klienta nie udzieliła odpowiedzi w przewidzianym przez RODO terminie na temat przetwarzania danych osobliwych interesanta. Klient zwrócił się bowiem do Administratora z zapytaniem czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to czy przysługuje mu prawo dostępu do tych danych. Klient chciał również uzyskać od administratora informacje na temat tego, w jaki sposób administrator wszedł w posiadanie jego numeru telefonu oraz w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe. W związku z brakiem udzielenia odpowiedzi przez Administratora doszło do naruszenia art. 15 RODO.

CYPR

Cypryjski organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 5 000 EURO na szpital publiczny za naruszenie art. 15 RODO. Szpital odmówił bowiem pacjentowi dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta z uwagi na to, że nie mógł jej odszukać.

BUŁGARIA

Bułgarski organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 1 121 EURO na przedsiębiorcę, który świadczył usługi windykacyjne. Osoba, której dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowano przez urządzenie wideo podczas wykonywania czynności służbowych złożyła wniosek o dostęp do danych. Ukarany podmiot odmówił dostępu i nie poinformował o przyczynie odmowy, tym samym doszło do naruszenia art. 15 RODO.

BELGIA
Belgijski organ nadzorczy nałożył karę administracyjną na przedsiębiorstwo zapewniające opiekę pielęgniarską w wysokości 2 000 EURO, w związku z naruszeniem między innymi art. 15 RODO. Firma nie odpowiedziała na wniosek osoby, której dane dotyczyły. Nie zrealizowała prawa dostępu do danych osobowych oraz prawa do usunięcia tych danych.