LITWA

Litewski organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 15 000 EURO na Zarząd Miasta Wilna za naruszenie art. 5 lit. d i f RODO. W trakcie synchronizacji danych osobowych w Systemie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Wilna z bazami Państwowego Ośrodka Ewidencji Działalności Gospodarczej, dane osobowe osoby ubiegającej się o wychowanie dziecka przysposobionego zostały zastąpione z powodu błędu systemowego danymi osobowymi biologicznych rodziców dziecka, które zostały udostępnione w  ogólnej ewidencji ludności Republiki Litewskiej. Stanowiło to naruszenie zasad integralności i poufności przetwarzania danych osobowych oraz naruszenie zasady prawidłowości danych.

HISZPANIA

Hiszpański organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 900 EURO na restaurację za naruszenie art. 5 ust. 1 lit. c  RODO w związku z tym, że w kawiarni zastosowano kamery monitoringu wizyjnego, które uchwyciły również przestrzeń publiczną na zewnątrz, naruszając tzw. zasadę minimalizacji danych.

NIEMCY

Niemiecki organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 35.258.708  EURO na znaną sieć sklepów odzieżowych za naruszanie art. 5, 6 i 9 RODO. Niemiecka sieć sklepów prowadząc w galerii handlowej w Norymberdze centrum modowe, od 2014 rejestrował okoliczności życia prywatnego niektórych pracowników, a informacje te były przechowywane na dysku sieciowym. Na przykład, przeprowadzano rozmowy z pracownikami po ich powrocie do pracy z urlopów czy nieobecności chorobowych. Zbierane dane tj. chociażby – informacje o objawach choroby i diagnozach pracowników – były rejestrowane i przechowywane. Ponadto, zbierano informacje na temat pracowników od innych pracowników w ramach rozmów prywatnych, aby zdobyć szeroką wiedzę na przykład na temat problemów rodzinnych i przekonań religijnych. Informacje zapisane na dysku sieciowym były dostępne nawet dla 50 menadżerów firmy i służyły między innymi do oceny wydajności pracy pracowników i podejmowania decyzji o zatrudnieniu. Zbieranie danych wyszło na jaw z powodu błędu konfiguracji technicznej w październiku 2019 r. a dane przechowywane na dysku sieciowym były dostępne w całej firmie przez kilka godzin. Po ujawnieniu naruszenia kierownictwo przeprosiło pracowników i zaproponowało odszkodowanie pieniężne.

WĘGRY

Węgierski organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 560 EURO na międzynarodową gazetę za naruszenie art. 5 i  6 RODO. Nałożenie grzywny było pokłosiem opublikowania przez tabloid listy 50 najbogatszych Węgrów oraz listy największych firm rodzinnych bez przeprowadzenia dostatecznego ważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

RUMUNIA

Rumuński organ nadzorczy nałożył karę administracyjną w wysokości 500 EURO na Stowarzyszenie Właścicieli Budynków Mieszkalnych za naruszenie art. 5, 6, 12, 13, 25 i 32 RODO w związku z tym, że Stowarzyszenie dokonywało tzw. eksportu nieruchomego obrazu z systemu monitoringu wizyjnego celem umieszczenia go na billboardzie budynku siedziby  bez wystarczającej podstawy prawnej. Ponadto, Stowarzyszenie nie realizowało obowiązków informacyjnych wynikających z art. 12 i 13 RODO a także naruszyło art. 25 i 32 RODO, ponieważ nie podawało wystarczających informacji na temat kamery przemysłowej oraz nie podjęło wystarczających technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych gromadzonych przez system monitoringu wizyjnego.