Poniżej zamieszczamy stanowiska tylko tych organów, które odniosły się do przedmiotowych pytań i wątpliwości jakie nasuwają się pracodawcom w związku z podejmowaniem działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się zachorowań na koronawirusa.

  1. Czy Pracodawca jest uprawniony żądać od Pracownika informacji o pobycie w kraju zagrożenia koronawirusem?

AUSTRALIA
Tak, jednak należy gromadzić minimalną ilość informacji, tak by było to uzasadnione celem zapobiegania COVID-19.

FRANCJA

Organ francuski nie odpowiada wprost na to pytanie, wskazuje jednak, żekażdy pracownik musi ze swojej strony wdrożyć wszelkie środki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych osób zgodnie z zapisami Kodeksu pracy tj. musi poinformować swojego pracodawcę w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem.

NIEMCY
Tak. Dane mogą być gromadzone i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych w celu powstrzymania pandemii koronawirusa i ochrony pracowników. Dane osobowe pracowników mogą być gromadzone, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wśród pracowników.

WĘGRY

Tak. Pracodawca może zarejestrować ponadto dane osobowe pracownika oraz miejsce i datę zagranicznych podróży pracownika, nawet jeśli były to podróże w celach prywatnych.

LUKSEMBURG

Organ luksemburski nie daje wprost odpowiedzi na tak postawione pytanie. Z jego stanowiska wynika raczej, ze pracownik może podać pracodawcy informacje dobrowolnie. Organ w swoich wytycznych w sprawie COVID-19 wskazuje, że pracodawcy mogą podnosić świadomość i zachęcać swoich pracowników  do dostarczania informacji dotyczących możliwego narażenia zakładu pracy na rozprzestrzenianie się koronawirusa, ułatwiać przekazywanie tych informacji poprzez ustanowienia w razie potrzeby dedykowanych kanałów w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych. Ponadto, organ wskazuje, że to organy publiczne są odpowiedzialne za ocenę i zbieranie informacji o objawach koronawirusa oraz informacji o ostatnich przemieszczeniach się określonych osób.

HISZPANIA

Organ hiszpański nie daje wprost odpowiedzi na tak postawione pytanie. Wskazuje jednak, że

do każdego pracownika należy zapewnienie własnego bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz tych osób, które mogą mieć wpływ na ich działalność zawodową. Oznacza to, że pracownicy muszą poinformować swojego pracodawcę w przypadku podejrzenia kontaktu z wirusem, w celu ochrony, oprócz własnego zdrowia, zdrowia innych pracowników w miejscu pracy, aby można było podjąć odpowiednie środki. Wywnioskować z tego można, że pracodawca może zobowiązać pracownika do podania informacji o jego pobycie w kraju ryzyka. O stanowisku hiszpańskiego organu nadzoru , szerzej pisaliśmy tutaj:

SZWAJCARIA

Organ szwajcarski nie wypowiedział się dotychczas na ten temat.

DANIA

Tak. Organ nadzorczy uważa, że ​​w ramach zasad ochrony danych pracodawca może w dużym stopniu rejestrować i ujawniać informacje, które nie są na tyle szczegółowe, że można je uznać za informacje o stanie zdrowia.

IRLANDIA
Organ wskazuje, że pracodawca nie jest uprawniony do wystąpienia z taki żądaniem, przy czym zobowiązany jest zwrócić się do pracownika z prośbą o przekazanie tych informacji. Organ stoi na stanowisku, że pracodawcy są prawnie zobowiązani do ochrony zdrowia swoich pracowników i utrzymania bezpiecznego miejsca pracy. W tym względzie oraz w obecnych okolicznościach pracodawcy mogą poprosić pracowników i gości odwiedzających zakład pracy o przekazanie informacji na temat odwiedzin w kraju ryzyka.

WIELKA BRYTANIA
Organ wskazuje, że pracodawca nie jest uprawniony do wystąpienia z takim żądaniem, przy czym zobowiązany jest zwrócić się do pracownika z prośbą o przekazanie tych informacji. Organ stoi na stanowisku, że pracodawcy są prawnie zobowiązani do ochrony zdrowia swoich pracowników i utrzymania bezpiecznego miejsca pracy. W tym względzie oraz w obecnych okolicznościach pracodawcy mogą poprosić pracowników i gości odwiedzających zakład pracy o przekazanie informacji na temat odwiedzin w kraju ryzyka.

  • Czy pracodawca jest uprawniony żądać od Pracownika informacji o kontakcie Pracownika z osobą zakażoną COVID-19?

AUSTRALIA
Tak, jednak należy gromadzić te informacje zgodnie z zachowaniem zasady minimalizacji danych.

FRANCJA

Organ francuski nie odpowiada wprost na to pytanie, wskazuje jednak, żekażdy pracownik musi ze swojej strony wdrożyć wszelkie środki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych osób zgodnie z zapisami Kodeksu pracy tj. musi poinformować swojego pracodawcę w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem. O stanowisku organu szerzej pisaliśmy tutaj:

NIEMCY
Tak. Dane mogą być gromadzone i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych w celu powstrzymania pandemii koronawirusa i ochrony pracowników. Dane osobowe pracowników mogą być gromadzone, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wśród pracowników. Dopuszcza się możliwość zbierania od pracownika informacji o kontrakcie z osobą zakażoną COVID-19.

WĘGRY

Tak. Pracodawca może zarejestrować ponadto podstawowe dane osobowe pracownika, od którego pozyskał informację o kontakcie z osobą zakażoną COVID-19.

LUKSEMBURG

Organ luksemburski nie daje wprost odpowiedzi na tak postawione pytanie. Z jego stanowiska wynika raczej, ze pracownik może podać pracodawcy informacje dobrowolnie. Organ w swoich wytycznych w sprawie COVID-19 wskazuje, że pracodawcy mogą podnosić świadomość i zachęcać swoich pracowników  do dostarczania informacji dotyczących możliwego narażenia zakładu pracy na rozprzestrzenianie się koronawirusa, ułatwiać przekazywanie tych informacji poprzez ustanowienia w razie potrzeby dedykowanych kanałów w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych. Organ dodaje, że co do zasady sam pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę, jeśli podejrzewa że został narażony na działanie wirusa.

HISZPANIA

Organ hiszpański nie daje wprost odpowiedzi na tak postawione pytanie. Wskazuje jednak, że

do każdego pracownika należy zapewnienie własnego bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz tych osób, które mogą mieć wpływ na ich działalność zawodową. Oznacza to, że pracownicy muszą poinformować swojego pracodawcę w przypadku podejrzenia kontaktu z wirusem, w celu ochrony, oprócz własnego zdrowia, zdrowia innych pracowników w miejscu pracy, aby można było podjąć odpowiednie środki. Wywnioskować z tego można, że pracodawca może zobowiązać pracownika do podania informacji o jego kontakcie z osobą zarażoną.

SZWAJCARIA

Organ szwajcarski nie wypowiedział się dotychczas na ten temat.

DANIA

Tak. Organ nadzorczy uważa, że ​​w ramach zasad ochrony danych pracodawca może w dużym stopniu rejestrować i ujawniać informacje, które nie są na tyle szczegółowe, że można je uznać za informacje o stanie zdrowia. O stanowisku organu szerzej pisaliśmy tutaj:

IRLANDIA

Organ wskazuje, że pracodawca nie jest uprawniony do wystąpienia z taki żądaniem, przy czym zobowiązany jest zwrócić się do pracownika z prośbą o przekazanie tych informacji. Organ stoi na stanowisku, że pracodawcy są prawnie zobowiązani do ochrony zdrowia swoich pracowników i utrzymania bezpiecznego miejsca pracy. W tym względzie oraz w obecnych okolicznościach pracodawcy mogą poprosić pracowników i gości odwiedzających zakład pracy o przekazanie informacji mogących świadczyć o zakażeniu COVID – 19 lub kontakcie z osobą zarażaną.

WIELKA BRYTANIA

Organ wskazuje, że pracodawca nie jest uprawniony do wystąpienia z taki żądaniem, przy czym zobowiązany jest zwrócić się do pracownika z prośbą o przekazanie tych informacji. Organ stoi na stanowisku, że pracodawcy są prawnie zobowiązani do ochrony zdrowia swoich pracowników i utrzymania bezpiecznego miejsca pracy. W tym względzie oraz w obecnych okolicznościach pracodawcy mogą poprosić pracowników i gości odwiedzających zakład pracy o przekazanie informacji mogących świadczyć o zakażeniu COVID – 19 lub kontakcie z osobą zarażaną.

  • Czy Pracodawca ma prawo zobowiązać Pracownika do poddania się obowiązkowemu badaniu temperatury ciała w zakładzie pracy?

AUSTRALIA
Organ nadzorczy w swoim stanowisku nie odnosi się wprost do tego zagadnienia. Wskazuje jedynie, że pracodawcy mogą gromadzić informacje na temat zdrowia pracowników, jeżeli dana osoba wyraża zgodę (wyraźną lub dorozumianą) na przetwarzanie tych informacji oraz informacje te są bezpośrednio związane z walką z COVID-19. Z takiego stanowiska wywnioskować można, że do wykonania badania temperatury ciała przez pracodawcę wymagana jest zgoda pracownika.

FRANCJA
Pracodawcy nie mogą podjąć środków, które mogłyby naruszać prywatność osób, w szczególności poprzez gromadzenie danych zdrowotnych, które wykraczałyby poza przetwarzanie danych koniecznych do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, w szczególności danych o zdrowiu. Dane te podlegają w rzeczywistości bardzo szczególnej ochronie, zarówno na mocy RODO, jak i przepisów Kodeksu Zdrowia Publicznego. Z takiego stanowiska wywnioskować można, że do wykonania badania temperatury ciała przez pracodawcę wymagana jest zgoda pracownika.

NIEMCY
Jeśli chodzi o przetwarzanie danych wrażliwych to podstawą przetwarzania powinna być zgoda wyrażona w sposób dobrowolny. Z takiego stanowiska wywnioskować można, że do wykonania badania temperatury ciała przez pracodawcę wymagana jest zgoda pracownika. Organ nie wypowiedział się jednak wprost na ten temat.

WĘGRY
Zgodnie ze stanowiskami przyjętymi przez organy nadzorcze innych państw członkowskich, mając jednak na względzie obecną sytuację epidemii na Węgrzech, organ węgierski stoi na stanowisku, że przeprowadzenie badań temperatury ciała wśród pracowników oraz wyciągnięcie wniosków z tych pomiarów jest uprawnieniem pracowników służby zdrowia i władz. Jeśli jednak z informacji pozyskanych od pracownika wynika, ze może być on osobą potencjalnie zarażaną koronawirusem z uwagi na przekazane informacje zwiększające to zagrożenie, wówczas pracodawca może zobowiązać pracownika do poddania się odpowiednim badaniom, które powinny być wykonane przez pracowników służby zdrowia a pracodawca może być jedynie poinformowany o wynikach tych badań.    O stanowisku organu nadzoru , szerzej pisaliśmy tutaj:

LUKSEMBURG

Organ wskazuje, że pracodawcy powinni powstrzymywać się od wykonywania u swoich pracowników codziennych odczytów temperatury ciała.

HISZPANIA

AEPD (organ hiszpański) przypomina o obowiązkach pracodawców i ich pracowników w zakresie zapobiegania ryzyku zawodowemu wskazując przy tym na art. 9 ust. 2 lit. b RODO jako podstawę przetwarzania danych wrażliwych. Nie wskakuje jednak, czy pracodawca może zobowiązać pracownika do poddania się obowiązkowemu badaniu temperatury ciała.

SZWAJCARIA

Zbieranie takich danych osobowych jak temperatura ciała poprzez wykonanie pomiaru przed wejściem do zakładu pracy powinno być ograniczone do niezbędnego minimum do osiągniecia celu jakim jest walka z COVID-19. Z takiego stanowiska wynika, ze organ szwajcarski nie wyklucza takiej możliwości, nie wypowiada się jednak czy konieczna jest zgoda pracownika na wykonanie takiego badania przez pracodawcę.

DANIA

Organ duński nie wypowiedział się dotychczas na ten temat. Mając jednak na uwadze całokształt jego stanowiska w sprawie przetwarzania danych pracowników przez pracodawcę w związku z walką z COVID-19, organ duński zapewne przyjąłby, że z uwagi na to, że mamy do czynienia z danymi wrażliwymi konieczna jest zgoda pracownika na wykonanie takiego badania, a pracodawca nie może samodzielnie rejestrować wyników pomiaru bez zgody pracownika.

IRLANDIA
Organ irlandzki nie wypowiedział się dotychczas na ten temat. Mając jednak na uwadze całokształt jego stanowiska w sprawie przetwarzania danych pracowników przez pracodawcę w związku z walką z COVID-19, organ zapewne przyjąłby, że z uwagi na to, że mamy do czynienia z danymi wrażliwymi konieczna jest zgoda pracownika na wykonanie takiego badania, a pracodawca nie może samodzielnie rejestrować wyników pomiaru bez zgody pracownika. O stanowisku organu szerzej pisaliśmy tutaj:

WIELKA BRYTANIA

Organ brytyjski nie wypowiedział się dotychczas na ten temat. Mając jednak na uwadze całokształt jego stanowiska w sprawie przetwarzania danych pracowników przez pracodawcę w związku z walką z COVID-19, organ zapewne przyjąłby, że z uwagi na to, że mamy do czynienia z danymi wrażliwymi konieczna jest zgoda pracownika na wykonanie takiego badania, a pracodawca nie może samodzielnie rejestrować wyników pomiaru bez zgody pracownika.

Źródło- https://globalprivacyassembly.org/covid19/

adw. Piotr Stankiewicz (opracowanie)