INFORMUJEMY, ŻE AKCJA „VOLTA POMAGA PARTNEROM” WSPIERANA PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ „CKC SOLUTION” ZOSTAŁA Z DNIEM 01.07.2023 R. ZAKOŃCZONA.

ZASADY UDZIAŁU W AKCJI „VOLTA POMAGA PARTNEROM” WSPIERANEJ PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ „CKC SOUTION”

Miło nam poinformować, że prawnicy kancelarii w związku z udzielaniem się „pro bono publico” będą wspierać również program Akcji „Volta pomaga partnerom”, w ramach którego możliwe będzie otrzymanie bezpłatnych porad prawnych przez przedsiębiorców, którzy w związku z obecną sytuacją epidemii potrzebują konsultacji prawnych w celu minimalizowania skutków jakie stan epidemii wywołuje w ich działalności biznesowej, a którzy w bieżącej sytuacji nie są w stanie pokryć rynkowych kosztów porady prawnika lub też mają utrudniony dostęp do takiej porady.

Kancelaria jako świadomy partner Volta sp. z o.o. dostrzegła potrzebę wsparcia polskich przedsiębiorców w obecnej, szczególnej sytuacji, przystępując do Akcji.

Udział w Akcji możliwy jest na poniższych warunkach. Osoba kierująca do kancelarii prośbę o bezpłatną poradę prawną w ramach Akcji potwierdza akceptację poniższego regulaminu.

REGULAMIN AKCJI „VOLTA pomaga partnerom” w zakresie bezpłatnych porad prawnych

  1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Akcji pod nazwą „Volta pomaga partnerom” (dalej zwaną Akcją) skierowanej dla klientów Volta sp. z o.o.
  2. Organizatorem Akcji jest Volta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230), przy ul. Jutrzenki 94, KRS: 0000023698, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, we współpracy z poniższym partnerem zapewniającymi wsparcie merytoryczne Akcji oraz konsultacje dla uczestników Akcji (dalej zwanym Partnerem):

„CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki filia z siedzibą w Warszawie (04-136)
ul. Mlądzka 8 lok. 6. (e-mail: porady@ckcsolution.com.pl)

łącznie zwanymi dalej jako Organizatorzy.

3. Akcja trwa od ogłoszenia do momentu wyczerpania pakietu nieodpłatnych konsultacji prawnych, przewidzianych przez Partnera, o którym mowa w pkt. 2. O zakończeniu Akcji Volta sp. z o.o. zawiadomi na stronach wskazanych w pkt 4 poniżej.

4. Regulamin Akcji oraz informacje o niej publikowany jest na stronach ckcsolution.pl oraz koncie prowadzonym przez Volta sp. z o.o. w portalu społecznościowym Facebook https://pl-pl.facebook.com/voltapolska/. Organizatorzy oświadczają, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana lub inicjowana przez serwis Facebook, ani z nim związana. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Akcję i jej przebieg. Wyłącznymi inicjatorami Akcji są Organizatorzy.

5. Żaden z Organizatorów Akcji nie ponosi odpowiedzialności, za świadczone przez danego Partnera konsultacje w ramach Akcji. Partner oświadcza, że konsultacje prawne dedykowane uczestnikom Akcji, będą świadczone w ramach prowadzonej przez niego działalności i mieszczą się w przedmiocie usług jakie zwyczajowo oferuje swoim klientom.

6. Akcja skierowana jest do klientów Volta sp. z o.o. będących przedsiębiorcami, którzy z uwagi na zaistniałą sytuację epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej potrzebują konsultacji prawnych w celu minimalizowania skutków jakie stan epidemii wywołuje w ich działalności biznesowej, a którzy w bieżącej sytuacji nie są w stanie pokryć rynkowych kosztów porady prawnika lub też mają utrudniony dostęp do takiej porady.

7. Z udziału w Akcji wyłączone są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

8. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny dla pierwszych 10 uczestników, którzy skierują do Partnera, na adres e-mail wskazany w pkt 2, prośbę o konsultację prawną, w tytule wiadomości wpiszą „porada prawna- Akcja Volta”, zaś w treści wiadomości e-mail opiszą stan faktyczny oraz wskażą pytania i wątpliwości prawne, które związane są z ich działalnością gospodarczą na którą wpływ ma obecna sytuacja epidemii COVID-19. Osoba kierująca do Partnera prośbę o poradę prawną w ramach udziału w Akcji potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

9. Do skierowania prośby o poradę prawną w ramach Akcji uprawnieni są pełnoletni reprezentanci przedsiębiorców, o których mowa w pkt 6.

10. Konsultacje prawne w ramach Akcji zapewnia Partner poprzez wyznaczony do tego celu personel i on dokonuje indywidualnej kwalifikacji merytorycznej jak i weryfikacji spełnienia wymogów formalnych przez uczestnika Akcji, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Konsultacje będą świadczone zdalnie tj. z wykorzystaniem adresów e-mail. Partner zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na część pytań lub przedstawionych przez uczestnika zagadnień, których analiza wykraczać będzie poza świadczoną w ramach Akcji usługę lub czas przygotowania odpowiedzi nie będzie mieścił się w ramach jednej roboczogodziny, lub z opisu stanu faktycznego wynikać będzie że konsultacja powinna być udzielona na rzecz osoby trzeciej.

11. Partner zapewnia limit 10 konsultacji w ramach Akcji, prowadzonych w języku polskim. Uczestnik Akcji, który spełnia wymogi formalne wskazane w pkt 6-8 może skorzystać z porady o ile zmieści się w limicie oferowanym przez Partnera.

12. Partner uprawniony będzie do zwrócenia się do uczestnika Akcji, który skierował do niego wniosek o konsultacje w ramach Akcji:

a) o doprecyzowanie stanu faktycznego lub przedstawionych pytań i wątpliwości,

b) z informacją o wyczerpaniu limitu bezpłatnych konsultacji jaki został przewidziany w ramach Akcji oraz wskazania ewentualnej wyceny konsultacji, jeśli będzie ona możliwa odpłatnie do realizacji.

13. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane w formie listu poleconego w ciągu 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia z którego wywodzona jest reklamacja na adres siedziby Organizatora który odpowiadał za realizację określonych czynności zgodnie z Regulaminem.

14. Organizatorzy zastrzegają prawo wydłużenia czasu trwania Akcji, zwiększenia limitów konsultacji prawnych lub podatkowych w ramach Akcji, jak również skrócenia czasu trwania Akcji, o czym poinformują zgodnie z pkt 4. Partner uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Akcji wedle własnego uznania o czym Volta sp. z o.o. poinformuje uczestników zgodnie z pkt 4.

15. Dane osobowe uczestników Akcji, którzy skierują zgodnie z pkt 8 do Partnera prośbę o konsultację będą przetwarzane przez Partnera jako administratora danych osobowych, w celu udzielenia odpowiedzi na treść przesłanej wiadomości oraz ewentualnej konsultacji prawnej zgodnie z zasadami przetwarzania danych dostępnymi na stronie Partnera Akcji:    https://www.ckcsolution.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

16. Organizatorzy nie będą udostępniać sobie danych osobowych uczestników Akcji, którzy brali w niej udział, a wszystkie informacje przekazane Partnerowi w ramach konsultacji pozostaną poufne zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

17. Volta sp. z o.o. nie będzie pośredniczyć w żaden sposób w przekazywaniu zgłoszeń uczestników Akcji do Partnera. Uczestnik Akcji zobowiązany jest wysłać swoje zgłoszenie zgodnie z pkt 8 samodzielnie i bezpośrednio do Partnera.

18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.