Analizując zagadnienie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez administratora za pomocą systemu monitoringu wskazać należy, że szczególne przepisy prawa regulują jedynie niektóre przypadki ochrony osób i mienia przez określone podmioty za pomocą monitoringu wizyjnego np.  przepisy Kodeksu pracy, ustawy Prawo oświatowe, czy przepisy ustaw o samorządach: gminnym, powiatowym, i województwa i ustawy o odpadach, o  czym pisaliśmy w poniższym artykule:

W przypadkach nieuregulowanych przez przepisy szczególne, jako podstawę prawną legalizującą proces przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku przez podmioty sektora prywatnego, uznać należy prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią, zdefiniowany w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uznając zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem za prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych. Przy czym, wskazać należy, że z ww. przepisu wynika, że niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych na podstawie wyżej opisanej przesłanki w sytuacjach, w których nadrzędny charakter wobec interesów administratora lub osoby trzeciej mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Warto przypomnieć, że zgodnie ze  stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE wyrażonym w wyroku w sprawie C-212/13 Rynes5, ochrona osób i mienia może być uznana za uzasadniony interes administratora w rozumieniu art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46/WE. Każdorazowo musi to się jednak wiązać z poszanowaniem praw i wolności osoby obserwowanej oraz wypełnianiem obowiązków ustawowych administratora. Oznacza to m.in. poszanowanie prywatności osób w obszarach podwyższonego oczekiwania prywatności (przebieralnie itp.) oraz realizowania obowiązków informacyjnych wobec osób obserwowanych, o czym przypomniał również PUODO w sowich wskazówkach z czerwca 2018 r. dotyczących stosowania monitoringu wizyjnego.

Należy pamiętać, że art. 6 ust. 1 lit f RODO w odniesieniu do podmiotów z sektora publicznego nie będzie mieć zastosowania i wówczas podstawy prawnej należy poszukiwać w przepisach szczególnych odnoszących się do działalności danego podmiotu sektora publicznego.

mec. Piotr Stankiewicz