WYROK TSUE- Ocena ważności udzielenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej z wykorzystaniem domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, którego zaznaczenie użytkownik ten musi usunąć, aby odmówić udzielania zgody.

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) w postępowaniu Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände –...